ЮРИСТЫ ОКАЗЫВАЮТ БЕСПЛАТНУЮ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ В ЯНВАРСКИХ СОБЫТИЯХ.

ЮРИСТЫ ОКАЗЫВАЮТ  БЕСПЛАТНУЮ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ В ЯНВАРСКИХ СОБЫТИЯХ.

Во время январских событий 2022 года Алматы более других городов Казахстана пострадал от нанесенного значительного материального ущерба, как юридическим так и физическим лицам. Члены Палаты юридических консультантов города Алматы на  протяжении января и февраля оказывали квалифицированную юридическую помощь, пострадавшим, предпринимателям,  самозанятым и физическим лицам попавшим в трудную ситуацию. Для них был разработан алгоритм сбора документов, при необходимости составлялись письма в Акиматы (районов и города), Палату предпринимателей Атамекен, ДВД и УВД районов.

Также нашими юристами была создана горячая линия, в которую вошли члены Палаты, для работы совместно с Департаментом Юстиции города Алматы, Палатой предпринимателей «Атамекен», общественной приемной филиала Партии «Nur Otan» Алматы и филиалом Adildik joly по Алмате, для приема всех желающих, путем дежурств офлайн и ответов по телефону 24,7.

За прошедший период до 24 февраля 2022 года членами нашей Палаты оказано 277 юридических консультаций (в телеграмм 2, вацап 75, по тел 200, соц сетям 5, СМИ 1, участие в процессах 9, подготовка документов и обращений 17) гражданам и субъектам малого и среднего бизнеса (по различным вопросам касающихся прав граждан, по устранению последствий и пр.)   как в устном формате, так и письменной подготовке документов, приемов офлайн и онлайн,   вплоть до защиты их интересов в судах и иных государственных органах.

Членами Палаты оказывается юридическая помощь нуждающимся гражданам не только по Алматы, но и на всей территории Казахстана.

Гарантия нашей успешной деятельности это и доверие к нам граждан за квалифицированную юридическую помощь.

Работа в данном направлении  продолжается.

ҚАҢТАР АЙЫНДАҒЫ ОҚИҒАДА ЗАРДАП ШЕКЕНДЕРГЕ ЗАҢГЕРЛЕР ТЕГІН КӨМЕК КӨРСЕТЕДІ.

2022 жылғы қаңтар оқиғасы кезінде Алматыда және Қазақстанның басқа да қалаларында заңды және жеке тұлғаларға айтарлықтай материалдық шығын келді. Алматы қаласы заң кеңесшілері палатасының мүшелері қаңтар және ақпан айларында зардап шеккен кәсіпкерлерге, өзін-өзі жұмыспен қамтушыларға және қиын жағдайға тап болған жеке тұлғаларға білікті заңгерлік көмек көрсетті. Олар үшін құжаттарды жинау алгоритмі әзірленді, қажет болған жағдайда әкімдіктерге (аудандар мен қалалар), «Атамекен» кәсіпкерлер палатасына, аудандық ішкі істер және ішкі істер бөлімдеріне хаттар ресімделді.

Сондай-ақ, біздің заңгерлер Алматы қалалық Әділет департаментімен, «Атамекен» Кәсіпкерлер палатасымен, «Нұр Отан» ХДП Алматы қаласындағы филиалының қоғамдық қабылдау бөлмесімен және «Нұр Отан» ХДП филиалымен бірлесіп жұмыс істеу үшін палата мүшелерін қамтитын сенім телефоның құрды. Алматы қаласындағы «Әділдік жолы» филиалы, барлығын оффлайн режимінде қабылдау және телефонға жауап беру 24.7. құрылды.

Өткен кезеңде 2022 жылдың 24 ақпанына дейін Палата мүшелері 277 заңгерлік кеңес берді (Telegram 2, whatsapp 75, телефон 200, әлеуметтік желілер 5, БАҚ 1, процестерге қатысу 9, құжаттар мен өтініштерді дайындау 17) азаматтар мен шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне (азаматтардың құқықтарына қатысты әртүрлі мәселелер бойынша, зардаптарын жою және т.б.) ауызша және жазбаша құжаттарды дайындау, оффлайн және онлайн әдістермен, соттарда және басқа да мемлекеттік органдарда олардың мүдделерін қорғауға дейін.

Палата мүшелері Қазақстан бойынша мұқтаж азаматтарға құқықтық көмек көрсетеді.

Біздің табысты қызметіміздің кепілі – азаматтардың бізге білікті заң көмегіне деген сенімі.

Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасуда.

THE LAWYERS RENDER the FREE HELP DAMAGED In YANVARSKIH EVENT.

 Almaty at the beginning initially January 2022 more other city Kazakhstan damaged from inflicted significant damage, as legal so and physical persons, their property, as well as administrative buildings. In this connection Chamber legal town consultant Almaty on length of the January and the whole February of the current year turns out to be the skilled legal help, all damaged businessman, merchant, самозанятым and physical persons попавшим in tight situation. For them was designed algorithm of the collection document if required letter were formed in Akimaty (the region and city), Chamber of the businessmans Atameken, DVD and UVD region.

Also our lawyer was created hot line, in which entered the members of the Chamber, for functioning(working) with Department of the Justices of the city Almaty, Chamber of the businessmans «Atameken», public receiving branch to Parties «Nur Otan» Almaty and branch Adildik joly on Almate, for acceptance of all interested persons, by maintenance standby офлайн and answer on telephone 24,7.

For passed period before February 24 2022 member of our Chamber is rendered 277 legal consultations (in telegrams 2, вацап 75, on tel 200, соц networks 5, SMI 1, participation in process 9, preparation document and address 17) to people and subject small and average business (on different questions concerning rights of the people, on removal consequence and pr.) both in spoken format, and written preparation document, acceptance офлайн and онлайн, up to protection their interest in court and other state organ.

The Member of the Chamber turns out to be the legal help needing people on the whole territory Kazakhstan.

The Warranty to our successful activity this and confidence to us people for skilled legal help.

Work in given direction lasts.

Введите текст и нажмите «Ввод» для поиска