В УМОиМЯ 4.11.22г. обсуждение выборного законодательства и вопросов по предстоящей амнистии

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ ВЫБОРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРЕДСТОЯЩЕЙ АМНИСТИИ СО СТУДЕНТАМИ.

 

В рамках проводимой работы  «За честные выборы» 4 ноября 2022 года в 12:00 часов в Казахском Университете Международных Отношений и Мировых языков имени Абылай хана состоялась встреча с представителями неправительственных организаций, студентами, магистрантами,  докторантами и профессорско-преподавательским составом.

Тема встречи: «Разъяснение изменений и дополнений в Конституцию РК и обсуждение  избирательного процесса РК» а также «Амнистия для участников январских событий» .

Выступили: Председатель Палаты юридических консультантов города Алматы Бердибекова Г.А. , член Палаты Абдыкулов А.А., проректор СВиВРКазУМОиМЯ имени Абылай хана Сережкина Т. В.

Участники встречи выразили благодарность за проведенное масштабного мероприятие в стенах ВУЗа.

Ранее 27 сентября текущего года в Университете был создан штаб «За честные выборы». Цель которого, правовое сопровождение конституционной реформы, оказание правовой помощи участникам избирательного процесса.

СТУДЕНТТЕРМЕН САЙЛАУ ЗАҢНАМАСЫ ЖӘНЕ АЛДАҒЫ АМНИСТИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ ТАЛҚЫЛАНДЫ.

2022 жылғы 4 қарашада сағат 12:00-де Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТ университетінде үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерімен, студенттер, магистранттар, докторанттар және профессор-оқытушылар құрамымен кездесу өтті.

Кездесу тақырыбы: «ҚР сайлау процесінің заманауи шындықтары және ҚР Конституциясына өзгерістер мен толықтыруларды түсіндіру».

Кездесудің модераторы Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ-нің  проректоры  — Сережкина Татьяна Владимировна болды.

Кездесу барысында Алматы қаласы заң кеңесшілері палатасының төрайымы Бердібекова Гүлнар Әуелбекқызы сайлау процесі мен заңнаманың өзекті мәселелерін жан-жақты түсіндірді.

Палата мүшесі Әбдіқұлов Асылбек Әділбекұлы қаңтар оқиғасына қатысушыларға жасалған рақымшылық туралы айтты.

ҚР Президенттігіне кандидаттардың және олардың сенім білдірілген адамдарының үгіт жүргізу ережелері, кандидаттардың БАҚ-тағы жарияланымдар мен эфирлерге тең қолжетімділігін қамтамасыз ету тәсілдері аудиторияның үлкен қызығушылығын тудырды.

Қатысушылар сайлау заңнамасын уақтылы түсіндірудің маңыздылығын атап өтіп, университет қабырғасында өткізілген ауқымды іс-шараға қолдау білдіріп, алғыстарын білдірді.

Бұған дейін хабарланғандай, ағымдағы жылдың 27 қыркүйегінде еліміздің заңгерлер қауымдастығын шоғырландыру мақсатында «Қазақстан заңгерлер одағы» Республикалық қоғамдық бірлестігінің базасында «Адал сайлау үшін» штабы құрылған болатын.

Мақсаты – конституциялық реформа ережелерін жария өрісте заң қоғамдастығының құқықтық сүйемелдеуі, сайлау заңнамасының негізгі ережелерін түсіндіру, сайлау процесіне қатысушыларға құқықтық көмек көрсету, азаматтық қоғам, халықаралық ұйымдар өкілдерімен өзара іс-қимыл жасау.

 

ISSUES OF ELECTION LEGISLATION AND THE UPCOMING AMNESTY WERE DISCUSSED WITH STUDENTS

 

As part of the ongoing work “For Fair Elections”, on November 4, 2022 at 12:00 pm, a meeting was held at the Kazakh University of International Relations and World Languages ​​named after Abylai Khan with representatives of non-governmental organizations, students, undergraduates, doctoral students and faculty.

The topic of the meeting: «Explanation of changes and additions to the Constitution of the Republic of Kazakhstan and discussion of the electoral process of the Republic of Kazakhstan» and «Amnesty for participants in the January events» .

Speakers: Chairman of the Chamber of Legal Advisers of the city of Almaty Berdibekova G.A. , Member of the Chamber Abdykulov A.A., Vice-Rector of SViVRKazUMOiWL named after Abylai Khan Serezhkina T.V.

The participants of the meeting expressed their gratitude for the large-scale event held within the walls of the university.

Earlier, on September 27 of this year, the headquarters «For Fair Elections» was created at the University. The purpose of which is the legal support of the constitutional reform, the provision of legal assistance to participants in the electoral process.

 

 

Введите текст и нажмите «Ввод» для поиска