Расширение границ и реформы для укрепления Палаты

РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ и РЕФОРМЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПАЛАТЫ

Наступило то время когда возникла необходимость дальнейшего роста и расширения границ нашей деятельности. За прошедший период 3,5 года каждый член нашей Палаты внёс определенный вклад в создание и ее развитие. Теперь перед нами стоят новые задачи по улучшению качества оказываемых юридических услуг в соответствии с изменениями в Законодательстве.

В связи с введенными ограничениями по г.Алматы из-за пандемии Палатой юридических консультантов города Алматы проведено отчетно -перевыборное собрание 30 октября 2021 года,  частично офлайн в здании Департамента Юстиции  и частично на платформе ZOOM в 11-00 по времени Астаны.

По итогам собрания было принято решение о внесении изменений и дополнений в Устав Палаты в связи с изменением юридического адреса Палаты на новый адрес: г.Алматы, ул.Шевченко, 165Б, офис 806, дополнением Устава пунктом о возможности проведения общего собрания членов Палаты в режиме онлайн с использованием цифровых технологий, пунктом о возможности создания филиалов и представительств и др.       Заслушаны отчеты Председателя Палаты, Ревизионной комиссии,  председателей Аттестационной и Дисциплинарной комиссий.

Принято решение об отделении исполнительного органа от коллегиального, в котором высшим должностным лицом Палаты в соответствии с Уставом является Председатель Палаты, который возглавит исполнительный орган со штатной структурой.Собранием был избран новый председатель Палаты — Бердибекова Гульнара Ауелбековна.

Также утверждены рабочие органы и их председатели:

-ревизионная комиссия -Тасжанов С.К.

-аттестационная комиссия — Атанов Ж.М.

-дисциплинарная комиссия – Абдыкулов А.А.

Правление останется Коллегиальным органом в соответствии с Уставом, председателем утвержден Макулбаев Б.Е.

Получено согласие общего собрания на присоединение или слияние других Палат юридических консультантов.

Палата должна развиваться по пути оказания юридической помощи в целях защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, закрепленных пунктом 3 статьи 13 Конституции Республики Казахстан на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе с использованием специальных юридических знаний и навыков. Высокая квалификация юристов – это гарантия успешной деятельности и доверия к нам всех обратившихся за помощью, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи и иными законами Республики Казахстан.

ШЕКАРАЛАРДЫ КЕҢЕЙТУ ЖӘНЕ ПАЛАТАНЫ БЕКЕЙТУ ҮШІН РЕФОРМАЛАР

Алматы қаласы Заң консультанттары палатасының (бұдан әрі – Палата) қызметінің шекарасын одан әрі өсіру және кеңейту қажеттілігі туындаған кез келді.

2018-2022 жылдар аралығында Палатаның әрбір мүшесі Палатаны құруға және дамытуға белгілі бір үлес қосты. Енді Палатаның алдында Заңнамадағы өзгерістерге сәйкес көрсетілетін заң қызметтерінің сапасын арттыру бойынша жаңа міндеттер тұр.

2021 жылғы 30 қазанда Алматы қаласының Заң консультанттары палатасы Палата мүшелерінің кезекті жалпы жиналысын өткізді. Пандемияға байланысты Алматыда енгізілген шектеулерге байланысты отырыс жартылай Әділет департаментінің ғимаратында оффлайн режимде және жартылай ZOOM платформасында онлайн режимінде өтті.

Отырыстың қорытындысы бойынша Палата мүшелері келесі шешімдерді қабылдады:

  1. Палатаның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім:

— заңды мекенжайды жаңа мекенжайға өзгерту: Алматы қ., Шевченко к-сі, 165Б, 806 бөлмеҢ

— техникалық байланыс құралдарын пайдалана отырып, Палата мүшелерінің жалпы жиналысын онлайн режимінде өткізу мүмкіндігі туралы толықтыру;

— филиалдар мен өкілдіктер құру мүмкіндігі туралы толықтыру.

  1. Палата төрағасының, тексеру, аттестаттау және тәртіптік комиссиялар төрағаларының есептері тыңдалды.
  2. Атқарушы органды алқалы органнан бөлу туралы шешім қабылданды, онда Жарғыға сәйкес Палатаның ең жоғары лауазымды адамы штаттық құрылымы бар атқарушы органды басқаратын Палатаның Төрағасы болып табылады. Жиналыста Палатаның жаңа төрайымы Гүлнар Әуелбекқызы Бердібекова сайланды.
  3. Жұмыс органдары мен олардың төрағалары бекітілді:

— Тексеру комиссиясы — Тасжанов С.Қ.

-аттестаттау комиссиясы — Атанов Ж.М.

-тәртіптік комиссия — Әбдіқұлов А.А.

  1. Басқарма Жарғыға сәйкес алқалы орган болып қалады, төраға болып Б.Е.Мақұлбаев бекітілді.
  2. Басқа заң консультанттар палаталарының қосылуына немесе біріктіруге жалпы жиналыстың келісімі алынды.

Палата Қазақстан Республикасы Конституциясының 13-бабының 3-тармағында бекітілген жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында білікті заң көмегін алу, оның ішінде арнайы құқықтық білім мен дағдыларды қолдану. Адвокаттардың жоғары біліктілігі «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгіленген тәртіпте көмек сұрап жүгінгендердің барлығының табысты қызметінің және бізге сенім артуының кепілі болып табылады.

EXPANSION of the BORDERS and REFORMS FOR FORTIFICATION of the CHAMBER

  Has Approached that time when appeared need of the further growing and expansions of the borders to our activity. For passed period 3,5 each member of our Chamber contribute; cause determined contribution to creation and her(its) development. Now before us cost(stand) the new problems on improvement quality rendered legal services in accordance with changes to Legislation.

In connection with incorporated restrictions on g.Almaty because of pandemic by Chamber legal town consultant Almaty is organized report-election meeting on October 30 2021, partly offline in building of the Department to Justices and partly on platform ZOOM in 11-00 on time Astany.

An accepted decision was On total of the meeting about contributing the change and additions in Charter of the Chamber in connection with change the legal address of the Chamber on new address: g.Almaty, str.SHevchenko, 165Б, office 806, addition of the Charter by point about possibility of the undertaking the common meeting of the members of the Chamber on-line with use digital technology, point about possibility of the creation branch and representation and others Zaslushany reports of the Chairman of the Chamber, Revisory commission, chairmans Attestacionnoy and Disciplinary commissions.

The Accepted decision about branch of the executive organ from collective, in which high executives of the Chamber in accordance with Charter is a Chairman of the Chamber, which will lead the executive organ with staff structure. The Meeting was elected new chairman of the Chamber Berdibekova Gulinara Auelbekovna.

Is it Also approved worker organs and their chairmans: -a revisory commission — Taszhanov S.K.

-attestation commission — Atanov ZH.M.

-a disciplinary commission — Abdykulov A.A.

The Rule will remain the Collective organ in accordance with Charter, chairman is approved Makulbaev B.E.

Consent of the common meeting is Received on joining or merging of the other Chambers legal consultant.

The Chamber must develop on way of the rendering legal help in purpose of protection of the rights, liberties and legal interest physical and juridical persons, bolted by point 3 articles 13 Constitutions of the Republic Kazakhstan on reception skilled legal help, including with use the special legal knowledges and skill. The High qualification lawyer — a warranty to successful activity and confidences to us all applied for help, in order, installed by Law of the Republic Kazakhstan «About attorney activity and legal help and other law of the Republic Kazakhstan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Введите текст и нажмите «Ввод» для поиска