ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ГРАЖДАН-НАША ЦЕЛЬ

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ГРАЖДАН-НАША ЦЕЛЬ

 

17.08.2022г. в ЦОНе Алмалинского района Палатой юридических консультантов города Алматы совместно с Департаментом Юстиции города Алматы в рамках оказания системы широкой, безвозмездной, доступной юридической помощи казахстанским гражданам, известной за рубежом как практика «probono», проведен прием граждан.

Этими мерами квалифицированной юридической помощи охвачен большой круг населения, особенно малоимущие, что своевременно и существенно при нынешних экономических трудностях. Помощь осуществляется добровольно силами юристов нашей Палаты.

АЗАМАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ САУАТТЫ БОЛУЫ МАҚСАТЫМЫЗ

 

17.08.2022 Алмалы аудандық Халыққа қызмет көрсету орталығында, Алматы қаласы Заң консультанттарының палатасы Алматы қаласы Әділет департаментімен бірлесіп, Қазақстан азаматтарына шетелде «Қызмет көрсету орталығы» деп аталатын кең, тегін, қолжетімді заң көмегін көрсету жүйесін көрсету шеңберінде probono» практикасы, азаматтарды қабылдау жүргізді.

Білікті заңгерлік көмек көрсетудің бұл шаралары халықтың қалың тобын, әсіресе аз қамтылғандарды қамтиды, бұл қазіргі экономикалық қиындықтарда дер кезінде және өте маңызды. Біздің Палатаның заңгерлері өз еркімен көмек көрсетеді.

LEGAL LITERACY OF CITIZENS IS OUR GOAL

 

08/17/2022 in the Public Service Center of Almaly district, the Chamber of Legal Advisers of Almaty together with the Department of Justice of Almaty city, within the framework of providing a system of broad, free, affordable legal assistance to Kazakhstani citizens, known abroad as the “probono” practice, held a reception of citizens.These measures of qualified legal assistance cover a large circle of the population, especially the poor, which is timely and essential in the current economic difficulties. Assistance is provided voluntarily by the lawyers of our Chamber.

 

Введите текст и нажмите «Ввод» для поиска