Народный юрист в Алматы

НАРОДНЫЙ ЮРИСТ В АЛМАТЫ

 

26 мая 2023 года в стенах Caspian University в Алматы, состоялась Республиканская акция «Народный юрист», организованная Агентством по противодействию коррупции РК, Сетевым изданием Zakon.kz, Информационной системой «Параграф», органами государственной власти, известными юристами и адвокатами.

Акция одновременно прошла во всех крупных городах и основных населенных пунктах страны. «Народный юрист» проводится каждый год, так как это мероприятие показало свою востребованность среди населения, ведь она направлена на повышение правовой грамотности и оказание бесплатной правовой помощи гражданам, в особенности, социально уязвимым категориям населения.

Опытные юристы Палаты юридических консультантов города Алматы ежегодно участвуют в указанном мероприятии.

В ходе акции поступило более 50 обращений жителей по вопросам гражданского, уголовного, административного законодательства, земельных, трудовых споров, а также вопросов социальной сферы и др. Обратившиеся на безвозмездной основе получили правовую помощь и консультацию у 13 квалифицированных и опытных юристов нашей Палаты, а также обменялись контактами для получения юридических услуг в решении вопросов, с которыми они обратились.

 

ХАЛЫҚ ЗАҢГЕРІ

2023 жылғы 26 мамырда Caspian University қабырғасында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, Zakon.kz интернет-басылымы, Параграф ақпараттық жүйесі, мемлекеттік органдар және де белгілі заңгерлер мен адвокаттардың ұйымдастыруымен «Халық заңгері» ауқымды жалпы республикалық акциясы өтті.
Аталған Акция, еліміздің барлық ірі қалалары мен ірі елді мекендерінде бір мезгілде өтті. «Халық заңгері» акциясы жыл сайын өткізіледі, өйткені бұл іс-шара халық арасындағы өзектілігін көрсетті, себебі ол азаматтардың, әсіресе, халықтың әлеуметтік осал санаттарының, құқықтық сауаттылығын арттыруға және олардың тегін заңгерлік көмек алуларына бағытталған.
Бұл шараға жыл сайын Алматы заң кеңесшілері палатасының тәжірибелі заңгерлері де қатысады.
Акция барысында, тұрғындардан азаматтық, қылмыстық, әкімшілік заңнама, жер, еңбек даулары, сондай-ақ әлеуметтік мәселелер және т.б. бойынша 50-ден астам өтініштер келіп түсті. Өтініш білдіргендерге біздің Палатамыздың 18 білікті және тәжірибелі заңгерлерінен заңгерлік көмек пен кеңес берілді. Сондай-ақ, қарастырылған мәселелерді ары қарай шешу мақсатында, өтініш білдірушілер заңгерлермен байланыстарымен алмасты.

 

PEOPLE’S LAWYER IN ALMATY

 

On May 26, 2023, within the walls of the Caspian University in Almaty, the Republican campaign «People’s Lawyer» was held, organized by the Anti-Corruption Agency of the Republic of Kazakhstan, the Zakon.kz online publication, the Paragraph Information System, state authorities, well-known lawyers and attorneys.

The action was simultaneously held in all major cities and major settlements of the country. «People’s Lawyer» is held every year, as this event has shown its relevance among the population, because it is aimed at improving legal literacy and providing free legal assistance to citizens, especially socially vulnerable categories of the population.

Experienced lawyers of the Almaty Chamber of Legal Advisers annually participate in this event.

During the campaign, more than 50 appeals from residents were received on civil, criminal, administrative legislation, land, labor disputes, as well as social issues, etc. Those who applied for free received legal assistance and advice from 13 qualified and experienced lawyers of our Chamber, as well as exchanged contacts for obtaining legal services in resolving the issues that they addressed.

 

Введите текст и нажмите «Ввод» для поиска