Круглый стол в городском суде с юридическим сообществом.

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ В ГОР. СУДЕ

27.05.2021г. состоялся круглый стол организованный судебной Коллегией по гражданским делам с юридическим сообществом города Алматы на тему «Актуальные вопросы возмещения расходов по оплате помощи представителей».

В обсуждении приняли участие руководители прокуратуры города Алматы, ДВД, председатели районных судов, коллегии адвокатов города, Палаты юридических консультантов города и др.

По вопросу взыскания расходов на представителей в суде,  выступили как адвокаты, юристы так и сами судьи. Обсудив необходимость предоставления документов подтверждающих указанные расходы и их обоснованность.

В ходе беседы также был обсужден переход на офлайн ведения процессов и принято решение начать поэтапный переход по ряду гражданских процессов. При этом как отметили присутствующие, в режиме онлайн почти 90% процессов начинались своевременно, это приводило не только к экономии времени, но денежных средств на выезды и перелеты на процессы.

Юридическое сообщество поблагодарило руководство горсуда организовавшее данную встречу, так как это помогает разрешать назревшие вопросы быстро и эффективно.

 

ҚАЛАЛЫҚ СОТТА ЗАҢ ҚАУЫМДАСТЫҒЫМЕН ӨТКЕН ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

27.05.2022 ж. Азаматтық істер жөніндегі сот алқасының ұйымдастыруымен Алматы қаласының заң қоғамдастығымен «Өкілдердің көмегіне ақы төлеу бойынша шығындарды өтеудің өзекті мәселелері» тақырыбында дөңгелек үстел өтті.

Талқылауға Алматы қаласы прокуратурасының, ішкі істер департаментінің басшылары, аудандық соттардың төрағалары, қалалық адвокаттар алқасы, қалалық заң кенсультанттар палатасы, т.б. қатысты.             Соттағы өкілдердің шығындарын өндіру мәселесі бойынша адвокаттар да, заңгерлерде, судьялардың өздері де сөз сөйледі. Осы шығындарды және олардың негізділігін растайтын құжаттарды ұсыну қажеттілігін талқылағаннан кейін.

Әңгімелесу барысында сот ісін жүргізудің оффлайн режиміне көшу мәселесі де талқыланып, бірқатар азаматтық сот өндірісінде кезең-кезеңімен көшуді бастау туралы шешім қабылданды. Сонымен қатар, қатысушылар атап өткендей, онлайн режимінде процестердің 90% дерлік уақытында басталды, бұл уақытты ғана емес, сонымен қатар процестерге сапарлар мен рейстерге ақшаны үнемдеуге әкелді.          Заңгерлер қауымы қалалық соттың басшылығына осы кездесуді ұйымдастырғаны үшін алғысын білдірді, өйткені бұл өзекті мәселелерді тез әрі сапалы шешуге көмектеседі.

 

ROUND TABLE IN THE MOUNTAIN COURT WITH THE LEGAL COMMUNITY

May 27, 2021 a round table was held organized by the Judicial Collegium for Civil Cases with the legal community of the city of Almaty on the topic “Actual issues of reimbursement of expenses for paying for the assistance of representatives”.

The discussion was attended by the heads of the prosecutor’s office of the city of Almaty, the Department of Internal Affairs, chairmen of district courts, the city’s bar association, the city’s Chamber of Legal Advisers, etc.

On the issue of collecting expenses for representatives in court, both lawyers, lawyers and the judges themselves spoke. After discussing the need to provide documents confirming these expenses and their validity.

During the conversation, the transition to offline conduct of proceedings was also discussed, and a decision was made to begin a phased transition in a number of civil proceedings. At the same time, as those present noted, in the online mode, almost 90% of the processes started on time, this led not only to saving time, but also money for trips and flights to the processes.

The legal community thanked the leadership of the City Court for organizing this meeting, as it helps to resolve pressing issues quickly and efficiently.

 


Введите текст и нажмите «Ввод» для поиска