Круглый стол с экспертами

ЦОНы, ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ГОРОДА АЛМАТЫ-БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАНЦИИ

 

Юридическими консультантами нашей Палаты в течение февраля и марта текущего года, регулярно проводились бесплатные оффлайн консультации населению в ЦОНах Алмалинского, Ауэзовского районов. Также в Институте судебных экспертиз города Алматы состоялся круглый стол, где обсудили вопросы назначения экспертизы по ущербу причиненный физическим и юридическим лицам. Гражданам разъясняли  алгоритмы взаимодействия всех структур по оказанию помощи пострадавшим. Помогали определить перечень документов необходимых для предоставления в правоохранительные органы, далее на экспертизу, чтобы определить размер причиненного ущерба и сбор полного пакета документов для сдачи в Акиматы районов и города, по каждому случаю персонально.

Кроме предпринимателей, за помощью обращались граждане потерявшие близких родственников и знакомых в период январских беспорядков.

Бесплатная юридическая помощь предоставлена неограниченному количеству населения попавшему в тяжелую ситуацию.

 

ХҚКО, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАЛАРЫ ИНСТИТУТЫНДА ӨТКЕН ТЕГІН КОНСУЛЬТАЦИЯЛАР

 

Ағымдағы жылдың ақпан-наурыз айларында біздің Палатаның заң консультанттары тұрақты түрде Алмалы және Әуезов аудандарының ХҚО-да тұрғындарға тегін оффлайн режимінде кеңестер жүргізіп отырды. Сондай-ақ, Алматы қаласы Сот сараптамалары институтында дөңгелек үстел өтіп, жеке және заңды тұлғаларға келтірілген залалға сараптама тағайындау мәселесі талқыланды. Азаматтарға, зардап шеккендерге көмек көрсету үшін барлық құрылымдардың өзара әрекеттесу алгоритмдері түсіндірілді. Олар құқық қорғау органдарына тапсыру үшін қажетті құжаттар тізбесін анықтауға, одан кейін келтірілген залалдың мөлшерін анықтау мақсатында сараптамаға және іс бойынша аудан, қала әкімдіктеріне тапсыру үшін құжаттардың толық пакетін жинауға көмектесті.

Кәсіпкерлерден бөлек, қаңтардағы тәртіпсіздік кезінде жақын туыстары мен таныстарынан айырылған азаматтар да көмек сұрады.

Қиын жағдайға тап болған адамдардың шексіз санына тегін заң көмегі көрсетіледі.

 

PSCs, INSTITUTE OF JUDICIAL EXAMINATIONS OF THE CITY OF ALMATY-FREE CONSULTATIONS

 

During February and March of this year, legal consultants of our Chamber regularly held free offline consultations for the population in PSCs of Almaly and Auezov districts. Also, at the Institute of Forensic Examinations of the city of Almaty, a round table was held, where they discussed the appointment of an examination for damage caused to individuals and legal entities. Citizens were explained the algorithms for the interaction of all structures to provide assistance to the victims.

They helped to determine the list of documents required for submission to law enforcement agencies, then for examination in order to determine the amount of damage caused and the collection of a complete package of documents for submission to the Akimats of districts and cities, on a case-by-case basis.

In addition to entrepreneurs, citizens who lost close relatives and acquaintances during the January riots asked for help.

Free legal assistance is provided to an unlimited number of people who find themselves in a difficult situation.

Введите текст и нажмите «Ввод» для поиска