БЫВШИХ ПРОКУРОРОВ НЕ БЫВАЕТ…

БЫВШИХ ПРОКУРОРОВ НЕ БЫВАЕТ…

6 декабря— День образования органов прокуратуры Республики.

В этот день в 1991 году было принято постановление «Об образовании единой системы органов прокуратуры Казахской ССР, обеспечении их самостоятельности и независимости». В честь этого дня в календаре появился новый праздник — День прокуратуры.

Первыми членами Палаты юридических консультантов г.Алматы были ветераны прокуратуры, которые благодаря своему опыту и профессионализму внесли определенный вклад в создание, становление и развитие Палаты. В настоящее время большинство членов Палаты это юристы, которые оттачивали свой профессионализм в рядах прокуратуры и правоохранительных органах.

Ежегодно 6 декабря  члены Палаты отмечают профессиональный праздник — День образования органов прокуратуры Республики.

Бұрынғы прокурорлар болмайды …

1991 жылы 6 желтоқсанда «Қазақ КСР прокуратурасы органдарының біртұтас жүйесін құру, олардың дербестігі мен дербестігін қамтамасыз ету туралы» қаулы қабылданды. Осы күннің құрметіне күнтізбеде жаңа мереке – Прокуратура күні пайда болды.

Алматы қаласы заң консультанттар палатасының алғашқы мүшелері лайықты демалыста жүрген немесе әртүрлі ұйымдарда жұмысын жалғастырып жүрген прокуратураның бұрынғы қызметкерлері болды. Олар өздерінің тәжірибесі мен кәсіби шеберлігінің арқасында Палатаның құрылуына, қалыптасуына және дамуына белгілі бір үлес қосты. Қазіргі уақытта Палата мүшелерінің басым бөлігі прокуратура мен құқық қорғау органдары қатарында кәсіби деңгейін шыңдаған заңгерлер.

Жыл сайын 6 желтоқсанда Палата мүшелері өздерінің кәсіби мерекесі – Республика прокуратурасының құрылған күнін атап өтеді.

THERE ARE NO FORMER PROSECUTORS…

December 6 is the Day of Formation of the Prosecutor’s Office of the Republic.

On this day in 1991, a resolution was adopted «On the formation of a unified system of bodies of the prosecutor’s office of the Kazakh SSR, ensuring their independence and independence.» In honor of this day, a new holiday appeared in the calendar — the Day of the Prosecutor’s Office.

The first members of the Almaty Chamber of Legal Advisers were veterans of the prosecutor’s office, who, thanks to their experience and professionalism, made a certain contribution to the creation, formation and development of the Chamber. Currently, most of the members of the Chamber are lawyers who have honed their professionalism in the ranks of the prosecutor’s office and law enforcement agencies.

Every year on December 6, members of the Chamber celebrate their professional holiday — the Day of Formation of the Prosecutor’s Office of the Republic.

Введите текст и нажмите «Ввод» для поиска